11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ
IB Contest
ດຶງດູດລູກຄ້າໃຊ້ບໍລິການຂອງ WELTRADE ແລະຮັບລາງວັນເງິນສົດ
{{rewardFull}}
{{WT_MAIN_IBCONTEST_T3}}

ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ ການປະກາດລາງວັນຈະມາຮອດໄວ້ໆນີ້

IB Contest
{{ rewardFull }}
{{WT_MAIN_IBCONTEST_T5}} ສະມັກທັນທີ່!

ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ ການປະກາດລາງວັນຈະມາຮອດໄວ້ໆນີ້

ການແຂ່ງຂັນສິນສຸດລົງແລ້ວ
ສຳຫຼັບຫຸ້ນສ່ວນທີ່ມີການດຶງດູດລູກຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກ WELTRADE
{{rewardFull}}

ກະຕິກາການແຂ່ງຂັນ

ມູນຄ່າຮ່ວມຂອງການແຂ່ງຂັນ
{{rewardFull}}
ການລົງທະບຽນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ່
{{regStart}}
ການແຂ່ງຂັນເລີ່ມຂື້ນໃນວັນທີ່
{{contestStart}}
ລະຍະເວລາຮັບສະມັກ
3 ເດືອນ
ການລົງທະບຽນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ່
{{regStart}}
ລະຍະເວລາຮັບສະມັກ
3 ເດືອນ
ການແຂ່ງຂັນເລີ່ມຂື້ນໃນວັນທີ່
{{contestStart}}
ມູນຄ່າຮ່ວມຂອງການແຂ່ງຂັນ
{{rewardFull}}

ລາຍຊື້ຜູ້ຊະນະ

ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{additionalAmount }}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
ການລົງທະບຽນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ່
{{regStart}}
ລະຍະເວລາການແຂ່ງຂັ້ນ
3 ເດືອນ
ການແຂ່ງຂັນເລີ່ມຂື້ນໃນວັນທີ່
{{contestStart}}
ມູນຄ່າຮ່ວມຂອງການແຂ່ງຂັນ
{{rewardFull}}
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: {{userContestAmount}}
ກະຕິກາການແຂ່ງຂັນ
ການລົງທະບຽນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ່
{{regStart}}
ລະຍະເວລາຮັບສະມັກ
3 ເດືອນ
ການແຂ່ງຂັນເລີ່ມຂື້ນໃນວັນທີ່
{{contestStart}}
ມູນຄ່າຮ່ວມຂອງການແຂ່ງຂັນ
{{rewardFull}}
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:
{{userContestAmount}}
ກະຕິກາການແຂ່ງຂັນ
# ID ພາດເນີຣ໌ ເມືອງ ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ ວັນທີ່ລົງທະບຽນ
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID ພາດເນີຣ໌
ເມືອງ
{{$index+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ
{{user.CLIENT_COUNT}}
ປະລິມານການຊື້ຂາຍ {{user.VOLUME}}
ວັນທີ່ລົງທະບຽນ {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ


ກະຕິກາການແຂ່ງຂັນ

ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

# ID ພາດເນີຣ໌ ເມືອງ ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ ວັນທີ່ລົງທະບຽນ
{{($index+1*start)+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID ພາດເນີຣ໌
ເມືອງ
{{($index+1*start)+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ
{{user.CLIENT_COUNT}}
ປະລິມານການຊື້ຂາຍ {{user.VOLUME}}
ວັນທີ່ລົງທະບຽນ {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
{{$index+1}}